Algemene voorwaarden Ace Pauwr Digital Marketing.

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67717012

Datum 01-01-2020


Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 5 – Wijzigingen en meer/minderwerk
Artikel 6 – Beschikbaarheid van systemen
Artikel 7 – Installatie en onderhoud van software
Artikel 8 – Hosting en aanverwante diensten
Artikel 9 – Domeinnamen en IP adressen
Artikel 10 – Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 11 – Geheimhouding
Artikel 12 – Prijzen en betalingsvoorwaarden
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Duur en opzegging
Artikel 15 – Garantie
Artikel 16 – Online backup

Artikel 17 – Dienstverlening
Artikel 18 – Connectiviteit
Artikel 19 – Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Materialen: werken zoals websites, webshops, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, audio, video, software, scripts, ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden en/ of het leveren van diensten/ producten.
 3. Opdrachtnemer: Opdrachtnemer Digital Marketing, zoals ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67717012 en alle aan haar gelieerde ondernemingen, door wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of diensten en/ of producten levert.
 5. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, aanbiedingen en alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien er toch voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk van toepassing worden verklaard door Opdrachtnemer, dan gelden die voorwaarden van Opdrachtgever slechts voor die betreffende opdracht en niet op daaropvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigde bepalingen dan in overleg vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn overeengekomen, zijn rechtsgeldig.
 6. Indien op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere Overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien er binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen schriftelijke Overeenkomst tot stand is gekomen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
 2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of andere documentatie verplicht Opdrachtnemer niet tot acceptatie van de opdracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten en Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren en/of te beëindigen.
 3. Indien Opdrachtgever het aanbod niet expliciet aanvaardt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Opdrachtgever voorkomende afwijkingen van de offerte c.q. orderbevestiging van Opdrachtnemer.
 5. Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 6. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Opdrachtnemer automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt pas bindend voor Partijen, zodra deze schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de afgegeven offerte, of bij het ontbreken daarvan de inhoud van de factuur, als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Afspraken en/of Overeenkomsten die zijn gemaakt met ondergeschikte leden van het personeel van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, voor zover deze niet schriftelijk door een tekeningsbevoegde van Opdrachtnemer zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die niet tekeningsbevoegd zijn.
 4. Opdrachtnemer gaat uit van de gegevens die Opdrachtgever aan haar ter beschikking stelt. De door Opdrachtnemer opgenomen gegevens bij offerte of Overeenkomst, worden als juist gezien, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk correcties op aanbrengt, voordat Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen vanuit Opdrachtgever geschieden enkel schriftelijk.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt en niet in strijd zijn met enige wetsbepaling of regelgeving, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer haar verplichtingen kan opschorten.
 6. Wanneer een Overeenkomst wordt uitgevoerd namens meer dan 1 Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 7. Indien bepaalde onderdelen van de Overeenkomst bij vooruitbetaling dienen te geschieden, is Opdrachtnemer niet verplicht deze onderdelen te leveren voordat hiervoor is betaald.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 9. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer te allen tijde beschikt over een werkend e-mailadres van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan alle mededelingen en vragen aangaande de Overeenkomst sturen naar dit e-mailadres. Opdrachtgever dient de mailbox gekoppeld aan dit e-mailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig reageren op mails van Opdrachtnemer naar dit e-mailadres is voor rekening van Opdrachtgever.
 10. De door Opdrachtnemer opgegeven levertermijnen dan wel andere termijnen, gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te worden gegund om alsnog te leveren. Een overschrijding van enige termijn geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 11. Het is Opdrachtnemer toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 12. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer kan zekerheid verlangen van Opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat.
 13. Indien dat onderdeel is van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen en aangeven voor welke doeleinden deze bestemd zijn. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een klantenportal waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Overeenkomst kan beheren en (indien van toepassing) accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Overeenkomst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte of andere voor Opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.
 14. Zonder toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of aangemaakte accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden. Opdrachtgever is echter wel gerechtigd om door haar ingeschakelde hulppersonen (zoals webdesignbureaus of programmeurs) van deze accounts gebruik te laten maken, bijvoorbeeld om haar website te laten onderhouden.
 15. Ieder actie die middels het administratief account, het klantenportal, een beheertool of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 16. Opdrachtnemer heeft het recht levering van de Overeenkomst (tijdelijk) te staken of te beperken indien de Opdrachtgever naar het oordeel van het hostingbedrijf ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens het hostingbedrijf niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Het hostingbedrijf kan zekerheid verlangen van Opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat.

 

Artikel 5 – Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Alle wijzigingen in de Overeenkomst en alle werkzaamheden die buiten de Overeenkomst vallen, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.
 2. Meer- en minderwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd aan Opdrachtgever volgens de standaard uurtarieven van Opdrachtnemer zoals aan Opdrachtgever medegedeeld. Hierbij wordt naar het dichtstbijzijnde kwartier afgerond. Werkzaamheden van minder dan één kwartier worden echter afgerond naar één kwartier.
 3. Indien Opdrachtnemer meer werk moet verrichten dan overeengekomen door omstandigheden die haar ten tijde van het aanbod of de aanvaarding daarvan onbekend waren, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden die bezwaarlijker blijken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Opdrachtnemer tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 6 -Beschikbaarheid van systemen

 1. Indien de Overeenkomst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtnemer opgeslagen gegevens te realiseren.
 2. Opdrachtnemer biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de Overeenkomst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de Overeenkomst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 5. Opdrachtnemer heeft een aparte overeenkomst voor backupdiensten beschikbaar. Tenzij Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is Opdrachtnemer niet gehouden om reservekopieën (backups) te maken van door Opdrachtgever op systemen van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens.
 6. Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 7. Bij bepaalde diensten, zoals e-mail, kan Opdrachtnemer filters aanbieden waarmee Opdrachtgever ongewenste inhoud (zoals virussen of reclameberichten) kan blokkeren op de systemen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste berichten doorlaten of blokkeren, of dat bij verwijdering van een onderdeel van een bericht de resterende inhoud intact blijft. Opdrachtgever aanvaardt bij het gebruik van dergelijke filters dan ook het risico en aansprakelijkheid voor de werking daarvan.
 8. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 9. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 7- Installatie en onderhoud van software

 1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de bij de Overeenkomst gebruikte software up-to-date te houden. Opdrachtnemer is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Opdrachtnemer hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Opdrachtnemer heeft gemeld en Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

 

Artikel 8 – Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Opdrachtnemer hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Opdrachtnemer gerechtvaardigd is, is Opdrachtnemer gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Opdrachtnemer kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Opdrachtnemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Opdrachtnemer in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Opdrachtnemer of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of  redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte bereikt is.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Opdrachtnemer verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.
 12. Indien Opdrachtgever een SSL certificaat bij Opdrachtnemer afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatie dienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat Opdrachtnemer niet in voor het beveiligingsniveau van het SSL certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL certificaat wordt gebruikt.
 13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 14. Indien Opdrachtnemer een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever één van de bovengenoemde verboden schendt, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Opdrachtnemer is echter nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.
 15. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.
 16. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Domeinnamen en IP adressen 

 1. Indien de Overeenkomst (mede) ertoe strekt dat Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP adres. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 6. Indien Opdrachtnemer een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maken, of dat zij Opdrachtnemer hiertoe verplichten.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle domeinnamen op naam van Opdrachtgever op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP adressen blijven in beheer van Opdrachtnemer en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Opdrachtnemer onder hetzelfde IP adres opereren.
 11. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht het IP adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

 

Artikel 10 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Indien door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Opdrachtnemer daarvan in het kader van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om bij materialen gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software. Indien Opdrachtgever het recht verkrijgt om deze materialen zelf te verveelvoudigen of openbaar te maken, ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever.
 7. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode of bewerkbare versie (bijvoorbeeld in Word- of Photoshop-formaten) van ontwikkelde materialen en de bijbehorende documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze materialen wijzigingen aan te brengen.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.
 9. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €10.000,- per handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht om andere rechtsmaatregelen te mogen treffen om de inbreuk te doen beëindigen. Bij ondertekening van de Overeenkomst verklaren Partijen dat deze forfaitaire vergoeding weloverwogen tot stand is gekomen en dat Opdrachtgever zich hieraan welbewust committeert. Opdrachtgever erkent een mogelijke wanverhouding tussen deze forfaitaire vergoeding en de werkelijke schade uitdrukkelijk. Indien het bedrag aan daadwerkelijke schade het voornoemde bedrag te boven gaat, kan Opdrachtnemer, in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, in plaats van de forfaitaire vergoeding, betaling van de daadwerkelijke schade, dan wel aanvullende schadevergoeding vorderen.
 10. Opdrachtnemer is gerechtigd om de zin ’powerd by acepauwr.com’ te plaatsen op de website van Opdrachtgever. Meestal zal dit klein onderin de footer geplaatst worden.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie en Materialen die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie en Materialen zijn gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Materialen als vertrouwelijk bedoeld waren. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de Materialen.

 

Artikel 12. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Opdrachtnemer gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 4. Alle voor Opdrachtnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.
 5. Opdrachtnemer zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen facturen sturen aan Opdrachtgever. Facturen worden per e-mail verstuurd tenzij Opdrachtgever verzoekt om facturen per post. Bij facturen per post is Opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Indien Opdrachtgever van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever haar bezwaren binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Opdrachtnemer zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.
 7. De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na de datum van ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Termijn betaling is alleen mogelijk voor Opdrachtgevers die een uittreksel KVK kunnen overhandigen, zonder dat is enkel vooruit betaling mogelijk, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders schriftelijk overeengekomen.
 8. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 9. Opdrachtgever is bij verzuim een rente verschuldigd van 2% per maand over het verschuldigde, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen, is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste € 75,00,- nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Opdrachtnemer maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.

 1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 2. In bovenstaande gevallen en in ieder geval zestig dagen vanaf de datum van de factuur heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. Hieronder valt in ieder geval het tijdelijk of permanent staken van de Overeenkomst of onderdelen daarvan. Opdrachtnemer kan bij hernieuwd uitvoeren van de gestaakte (delen van) de Overeenkomst heraansluitingskosten in rekening brengen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in het jaar van de aansprakelijkheid tot het moment van de aansprakelijkheid verschuldigd was (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 400,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Opdrachtnemer.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn van minimaal 14 dagen ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Opdrachtnemer meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer expliciet voor alle mogelijke aanspraken van derden aangaande een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid over het gebruik van teksten en afbeeldingen op producten die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever levert, ook als Opdrachtnemer teksten en afbeeldingen als voorbeeld heeft aangedragen, aangeleverd of verwerkt. Bij ingebruikname is het voor rekening en risico van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de producten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en niet in strijd zijn met enige wet of regelgeving.

 

Artikel 14. Duur en opzegging

 1. Indien de Overeenkomst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging per e-mail of (indien aanwezig) via een systeem op de website voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen.
 4. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Opdrachtnemer gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Opdrachtnemer is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 5. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de website, middels het Klanten paneel (indien aanwezig) of via e-mail opzeggen.
 6. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Opdrachtnemer reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing.
 7. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 15. Garantie

 1. Op de door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant.
 2. Opdrachtnemer zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
 3. De (wettelijke) garantie geldt niet:
 • Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
 • Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond;
 • Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen;
 • Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.
 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16. Online backup

 1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van Opdrachtnemer, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de back-up handleiding worden vermeld strikt op te volgen.
 4. Opdrachtnemer kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken zich voordoen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de back-up software met inachtneming van de back-up handleiding.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij Opdrachtnemer opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

 

Artikel 17. Dienstverlening

Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Opdrachtnemer vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan Opdrachtnemer geen garanties op reactietijd geven.

 

Artikel 18. Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van de periode van de Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeen gekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Indien Opdrachtgever een pakket heeft met onbeperkt dataverkeer geld de FUP. Bij veelvoudig gebruik van dataverkeer dat meer dan gebruikelijk aan de orde is, zal de Opdrachtgever op de hoogte gesteld worden. Na herhaaldelijk overscheiding van de FUP is Opdrachtnemer gerechtigd om een domein of pakket tijdelijk te sluiten.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 8. Opdrachtgever geeft aan Opdrachtnemer onherroepelijk toestemming om alle rechten en plichten ter zake de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De contractsovername als bedoeld in artikel 6:159 BW komt tot stand door de mededeling ter zake aan Opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter zijn rechten en plichten ter zake de Overeenkomst uitsluitend overdragen aan een derde na expliciete schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Edisonstraat 23 • 5051 DS • Goirle
T 013 302 9040 • www.acepauwr.com
Goirle • Januari 2020 © (Versie 3)